News /

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

6 ส.ค. 2564

พนักงานของบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 “ชิโนฟาร์ม” ทั้งสองเข็มครบทุกคนแล้ว ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของวัคซีน ขอบคุณโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียลสระบุรี ที่อำนวยความสะดวก ดูแล ให้ความช่วยเหลือพนักงานของบริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด