News /

ข่าวประชาสัมพันธ์ - รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น

13 ก.ย. 2560

บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค” ตามนโยบาย One Province One Agro – Industrial Product (OPOAI) ประจําปี 2560 กับกระทรวงอุตสาหกรรม