History /

ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท และการดำเนินธุรกิจ

บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 โดยมีกรรมการ 2 ท่าน คือ คุณพิชิต เจียมเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และคุณสุภาพ ติยวัฒนาโรจน์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัทขึ้น ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป โดยเริ่มแรกได้เช่าโรงงาน อยู่เลขที่ 11 หมู่ 8 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูปไม้ โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม (ไม้พาเลท) จำหน่ายส่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อใช้หมุนเวียนภายในประเทศ และจัดทำพาเลทไม้ สำหรับรองรับสินค้าเพื่อการส่งออกยังต่างประเทศ แต่จากระยะการดำเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2549 การส่งออกของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากขึ้น ทำให้ทางผู้บริหารดำเนินการเปลี่ยนแผนธุรกิจ จากเดิมที่จะขายพาเลทไม้สำหรับรองรับสินค้าในประเทศให้เป็นการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้า พาเลทไม้สำหรับรองรับสินค้าต่างประเทศมากขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ในปี 2549 ทำให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป ได้ดำเนินการ จัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ เลขที่ 12 หมู่ 8 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยโรงงานดังกล่าว มีพื้นที่กว่า 5 ไร่ พื้นที่ใช้สอยในอาคารกว่า 3,356 ตารางเมตร ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท รองรับกำลังการผลิต พาเลทไม้เพื่อการส่งออกมากกว่า 50,000 พาเลทต่อเดือน

และในปี 2556 แปรสภาพสถานะนิติบุคคลเป็น บริษัท พาเลท เมกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 16,000,000 บาท

และในปี 2557 บริษัทฯได้สร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในพื้นที่กว่า 40 ไร่ โดยมีกำลังการผลิตโดยรวมจาก 50,000 ชิ้น ต่อเดือน เป็น 80,000 ชิ้นต่อเดือน

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจภายนอกที่เกิดการถดถอยอย่างรุนแรงภายในปี 2551 ทำให้ ทางบริษัทฯ เกิดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ทำให้ทางคณะผู้บริหารมองเห็นถึงปัญหา และใช้นโยบายทางด้านคุณภาพสินค้าและคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ควบคู่กัน เป็นแนวทางในการบริหาร คือ Clean Green Peace

  • Clean คือ ความสะอาดมีความโปร่งใสในการทำงานมีมาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
  • Green คือ คือ การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัตถุดิบอย่างมีคุณค่า มีการรู้จักใช้พลังงาน อย่างพอดี และพอเพียง มีการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • Peace คือ มีความสุขในการทำงาน รู้จักหน้าที่ที่กระทำและได้รับมอบหมาย การทำงานด้วย ความมีสติ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ คือแนวทางหลักในการดำเนินงานของทางบริษัท อย่างไรก็ดี ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านั้น ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิด ความพึงพอใจสูงสุดกับงานบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยยึดหลักนโยบายทางด้านคุณภาพและด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้

นโยบายคุณภาพ

พาเลท เมกเกอร์ มุ่งมั่นพัฒนา
สร้างคุณภาพสินค้า ด้วยมาตรฐานสากล


นโยบายคุณภาพ

  ❤

ปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างวินัยสู่องค์กร
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนที่ปลอดภัย


นโยบายสิ่งแวดล้อม

  ❤